Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

MGB COMPANY

 

Artikel 1.                 Definities

 1.1.            In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.        MGB Company: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MGB Company tevens handelend onder de naam “De Borduur Company”, gevestigd aan de Watertorenlaan 96 te Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61519332;

b.        klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met MGB Company;

c.        overeenkomst: de overeenkomst tussen MGB Company en de klant;

d.        product: het textiele product dat MGB Company levert;

e.        aangeleverd textiel: het textiele product dat de klant elders heeft aangeschaft en aan MGB Company ter beschikking stelt om te voorzien van een opdruk;

f.         opdruk: de tekst en/of afbeelding (zoals een logo) die MGB Company in opdracht van de klant drukt of borduurt op het product of op het aangeleverd textiel.

 

Artikel 2.                 Algemeen

 2.1.            Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die tussen MGB Company en de klant tot stand komt.

 2.2.            Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen MGB Company en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

 2.3.            Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 2.4.            De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2.5.            Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MGB Company vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.6.            Indien MGB Company niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat MGB Company in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 2.7.            MGB Company heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bestaande klanten worden via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld.

 

Artikel 3.                 Aanbod en prijzen

 3.1.            Het aanbod van MGB Company is vrijblijvend.

 3.2.            Elke offerte is gebaseerd op informatie, gegevens, e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MGB Company opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop MGB Company zijn offerte baseert.

 3.3.            Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 3.4.            Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes, publicaties, overeenkomsten of e-mailberichten van MGB Company binden MGB Company niet.

 3.5.            Brochures, catalogi, voorbeelden en voorstellingen geven een algemene indruk of voorstelling van de te leveren producten. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, etc. zijn altijd bij benadering en nooit bindend.

 3.6.            De vermelde prijzen voor de producten op de website van MGB Company zijn incl. btw en excl. opdruk.

 

Artikel 4.                 Totstandkoming van de overeenkomst

 4.1.            De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod/de offerte van MGB Company dan wel op het moment dat de klant telefonisch of via de e-mail een bestelling bij MGB Company heeft geplaatst.

 4.2.            Elke overeenkomst wordt door MGB Company aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant – uitsluitend ter beoordeling van MGB Company – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.

 

Artikel 5.                 Annulering

 5.1.            De overeenkomst waarbij MGB Company producten levert met een opdruk kan niet geannuleerd worden.

 5.2.            De overeenkomst waarbij MGB Company producten levert zonder opdruk kan enkel in overleg geannuleerd worden en indien de klant de door MGB Company gemaakte retourkosten vergoedt.

Artikel 6.                 Uitvoering van de overeenkomst

 6.1.            MGB Company zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 6.2.            MGB Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 7.                 Verplichtingen van de klant

 7.1.            De klant draagt er zorg voor dat alle gegeven, waarvan MGB Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MGB Company worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld.

 7.2.            De klant is gehouden MGB Company onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 7.3.            Indien de klant gegevens op een informatiedrager of via de e-mail aan MGB Company ter beschikking stelt, dan dienen deze gegevens te voldoen aan de door MGB Company opgegeven specificaties, zoals het voorgeschreven bestandsformaat en bestandstype. Indien deze gegevens hieraan niet voldoen, dan worden alle extra kosten die MGB Company daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

 7.4.            Het is de klant niet toegestaan MGB Company een opdracht te geven tot het vervaardigen van een opdruk die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien MGB Company constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft MGB Company het recht de bestelling te annuleren zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie.

 7.5.            MGB Company is niet verplicht om te controleren of een bestelling de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die MGB Company heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat de door de klant geplaatste bestelling de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart MGB Company voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de productie/verkoop/in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

 7.6.            MGB Company is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, logo’s, e.d. die op producten of het aangeleverd textiel gedrukt of geborduurd dienen te worden.

 7.7.            Indien de klant zijn verplichtingen jegens MGB Company niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan kan MGB Company niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, vertraging in de levering of gebreken aan de geleverde producten. Alle extra kosten die MGB Company heeft gemaakt en alle schade die MGB Company lijdt doordat de klant zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, worden aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 8.                 Aangeleverd textiel

 8.1.            De klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het aangeleverd textiel om deze te voorzien van de opdruk op de wijze die MGB Company toepast. MGB Company is niet gehouden het aangeleverd textiel voorafgaand aan maken van de opdruk op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

 8.2.            Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van de klant voorzien van de opdruk. Dit betekent, dat als er misdrukken worden gemaakt, er was echtheid of hechtingsproblemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverde textiel ontstaan, deze niet aan de klant worden vergoed en/of gecompenseerd.

 8.3.            MGB Company zal het aangeleverd textiel van de klant bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

 8.4.            MGB Company is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van het aangeleverd textiel gedurende de periode dat MGB Company het aangeleverd textiel onder zich heeft.

 8.5.            Alle bewaring/opslag van het aangeleverd textiel bij MGB Company zal geschieden voor rekening en risico van de klant.

 8.6.            MGB Company is bevoegd de afgifte van het aangeleverd textiel op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

 

Artikel 9.                 Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

 9.1.            Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt gewijzigd, dan kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit, leveringstermijn en de prijs. Deze gevolgen worden zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

 9.2.            MGB Company kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden door het wijzigen van de overeenkomst.

 

Artikel 10.              Drukontwerp

10.1.            De klant is gehouden het door MGB Company naar de klant via de e-mail gestuurde drukontwerp zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan MGB Company terug te zenden.

10.2.            MGB Company is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in het door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde drukontwerp.

 

Artikel 11.              Afwijkingen

11.1.            Afwijkingen tussen enerzijds de opdruk en het door de klant goedgekeurde drukontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn.

11.2.            Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde product hebben waaronder ook te verstaan kleuren die 10% afwijken van het drukontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Derhalve kunnen kleine kleurverschillen tussen het drukontwerp en de opdruk geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde producten.

 

Artikel 12.              Levering

12.1.            Partijen komen overeen of de producten door de klant worden opgehaald, door MGB Company bij de klant worden afgeleverd of door MGB Company naar de klant worden opgestuurd.

12.2.            MGB Company heeft het recht een bestelling in gedeeltes te leveren en deelleveringen afzonderlijk te factureren.

12.3.            Indien de klant niet meewerkt aan de levering van de producten, bijvoorbeeld door het niet tijdig ophalen van de producten bij MGB Company of door het niet in ontvangst nemen van de geleverde producten, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

 

Artikel 13.              Leveringstermijn

13.1.            De door MGB Company opgegeven leveringstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De opgegeven leveringstermijn is altijd indicatief.

13.2.            De leveringstermijn vangt aan op het moment dat MGB Company alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken, bestanden, gegevens, e.d. van de klant heeft ontvangen.

13.3.            In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van MGB Company ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 14.              Klachten

14.1.            De klant is verplicht de geleverde producten direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen onverwijld aan MGB Company te melden.

14.2.            Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

14.3.            Klachten over gebreken aan de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien de gebreken het gevolg zijn van:

a.        normale slijtage;

b.        onoordeelkundig gebruik, zoals gebruik in strijd met de wasvoorschriften;

c.        wijzigingen of reparaties door de klant of door derden.

14.4.            Indien een klacht gegrond is, dan zal MGB Company, naar zijn keuze, het product en/of de opdruk herstellen, een vervangend product leveren of de prijs van het gebrekkige product (deels) crediteren.

 

Artikel 15.              Facturatie en betaling

15.1.            Facturatie geschiedt via de e-mail onverwijld na de levering.

15.2.            Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

15.3.            Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

15.4.            Indien de klant niet tijdig betaalt, dan wordt een betalingsherinnering naar de klant gestuurd en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die MGB Company maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

15.5.            In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van MGB Company op de klant onmiddellijk opeisbaar.

15.6.            Door de klant gedane betalingen zullen door MGB Company eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 16.              Aansprakelijkheid en verjaring

16.1.            MGB Company kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.        een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;

b.        enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

16.2.            MGB Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MGB Company is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

16.3.            De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. MGB Company is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.4.            MGB Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van MGB Company in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

16.5.            De klant is gehouden kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, dan kan MGB Company niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

16.6.            MGB Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, verminderde goodwill, reputatieschade, gederfde winst, omzetverlies arbeidskosten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.7.            Indien MGB Company aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MGB Company beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MGB Company gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of MGB Company niet verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid van MGB Company beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.8.            Alle aanspraken jegens MGB Company die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij MGB Company zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 17.              Opschorting en ontbinding

17.1.            MGB Company is bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

17.2.            Voorts is MGB Company bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3.            MGB Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst MGB Company ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

17.4.            MGB Company is gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

a.        in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b.        (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.        door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.        onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.        anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

17.5.            Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van MGB Company op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MGB Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

17.6.            MGB Company behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18.              Overmacht

18.1.            Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van MGB Company liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; machinestoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; brand; storingen en ongevallen in het bedrijf van MGB Company; transportvertragingen; verkeersbelemmeringen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens MGB Company de overeenkomst uitvoert; overheidsmaatregelen.

18.2.            Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van MGB Company of van een door MGB Company inschakelde derde partij.

18.3.            Indien er sprake is van overmacht, dan zal MGB Company niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel MGB Company als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

18.4.            Voor zover MGB Company ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is MGB Company gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

Artikel 19.              Eigendomsvoorbehoud

19.1.            Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van MGB Company, totdat alle vorderingen die MGB Company op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

19.2.            Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de klant enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

19.3.            De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MGB Company te bewaren.

19.4.            MGB Company is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal MGB Company te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van MGB Company.

 

Artikel 20.              (Intellectuele) eigendomsrechten

20.1.            De door MGB Company in opdracht en voor rekening van de klant vervaardigde borduurkaarten, ontwerpen en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet blijven eigendom van MGB Company. De auteursrechten op de vervaardigde borduurkaarten, ontwerpen en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet berusten bij MGB Company en worden niet aan de klant overgedragen.

20.2.            MGB Company heeft het recht de geleverde producten en/of de vervaardigde opdruk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, zoals het plaatsen van foto’s van de geleverde producten en/of de vervaardigde opdruk op zijn website, zonder dat hier enige vergoeding of andere compensatie aan de klant tegenover staat.

 

Artikel 21.              Geheimhouding

21.1.            Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

21.2.            Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak MGB Company gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MGB Company zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MGB Company niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22.              Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.            Op de overeenkomst tussen MGB Company en de klant is Nederlands recht van toepassing.

22.2.            Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en MGB Company worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MGB Company gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat MGB Company zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.